Procesia
Serveis_Legaltech

Assessorament integral en compliment de normativa TIC

Procesia ofereix assessorament integral de la màxima qualitat legal i tecnològica en el compliment de la normativa TIC en l’àmbit del dret processal, administratiu, mercantil, financer, marítim, esportiu, etc., tant a Espanya com a Amèrica Llatina.

Serveis Legaltech

 • Revisió de manuals
 • Gestió de la demanda
 • Suport a oficines del CIO
 • Definició funcional
 • Organismes de transformació digital de l’Administració de Justícia
 • Innovació tecnològica

Projectes de desenvolupament normatiu i formació a personal tècnic de l’Administració pública

 • Desenvolupament de manuals i guies de funcionament dels sistemes i aplicatius que donen servei a Jutjats, Tribunals i Registres Civils
 • Suport en l’elaboració i desenvolupament de Reglaments i Reials Decrets que regulen el funcionament de l’Administració Judicial Electrònica i Registres Civils electrònics
 • Elaboració de continguts sobre la normativa directament aplicable
 • Elaboració de presentacions i dossier de funcionalitats concretes de les aplicacions que donen servei a Jutjats, Tribunals i Registres Civils
 • Formació a usuaris destinataris
 • CAU a destinataris finals en els dubtes derivats de l’ús de determinats sistemes i aplicacions
 • Suport a projectes, des de la seva definició a la presa de requisits, revisant que les funcionalitats del client final estan incorporades
 • Suport a les unitats d’experts de l’Administració com un filtre o revisió prèvia, a més de servir d’enllaç entre l’equip tècnic i el jurídic
 • Codificació i elaboració de fulles de càrrega per a la creació o modificació de bústies de LexNET
 • Resolució d’incidències via SMS

Serveis de consultoria relacionats amb el compliment normatiu que implica la transformació digital de les administracions públiques

 • Simplificació i racionalització de tràmits administratius i adequació a la normativa vigent
 • Seus i registres electrònics
 • Adequació a la normativa sobre reutilització d’informació en el sector públic i comunicació digital per a les administracions públiques

Evidència electrònica

 • Anàlisi del cicle de vida del procés associat a evidència electrònica, pla d’adequació per a viabilitat legal, definició de normatives internes d’ús d’actius i monitoratge, i estratègies de defensa processal

Societat de la informació i comerç electrònic

 • Adequació a les normatives de serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic

Dret del videojoc

 • Assessorament sobre aspectes contractuals associats al desenvolupament, distribució i cessió de drets en matèria de videojocs

Propietat intelectual i industrial

 • Assessorament en matèria de protecció d’actius de propietat intel·lectual, industrial i know-how empresarial