Procesia

la transformació digital és un procés constant un canvi de mentalitat una necessitat per tot tipus d'organitzacions

Termes

Cada dia apareixen nous termes i conceptes entorn de la modernització i digitalització de les Administracions Públiques a Espanya. Uns altres en canvi cauen en desús. Per això volem compartir amb tu aquest llistat viu de termes, que actualitzem i enriquim constantment en Procesia, amb la finalitat de continuar aprenent i adaptant-nos a un sector cada vegada més canviant.

Formació

01

Introducció a la governança de seguretat de la informació

L’alta direcció és responsable d’abordar aquests temes i fer de la seguretat de la informació una matèria alineada amb el govern de les TI i per tant dins del govern corporatiu de l’empresa.

L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer els conceptes fonamentals que els responsables i directius de les organitzacions han de tenir en compte per a dur a terme la implantació d’un pla de governança; així mateix, es presenten els passos a seguir per al desenvolupament d’aquest pla.

Temari

 • L’entorn actual de la seguretat dels sistemes d’informació
 • Conceptes fonamentals sobre la governança de la seguretat de la informació
 • Evolució del govern de la seguretat de la informació
 • Model de maduresa en el govern de la seguretat de la informació
 • Components de l’arquitectura de seguretat dels sistemes d’informació en una organització
 • Necessitat de l’auditoria per al govern de seguretat de la informació

Duració: 2 hores
Formació: in company / presencial

02

Auditoria de sistemes d’informació: SGSI i controls generals

A mesura que les organitzacions privades i públiques van estenent les seves activitats al ciberespai, s’observa un gran creixement dels incidents de seguretat de la informació, molts dels quals tenen greus conseqüències directes i indirectes per a les organitzacions afectades.

En l’actualitat la seguretat de la informació de qualsevol organització s’ha convertit en un objectiu estratègic, més important com més gran sigui el número i criticitat de les activitats que l’organització duu a terme fent ús d’Internet. Per a dotar-se de major seguretat, les organitzacions segueixen diferents estratègies, com implantar un SGSI i millorar permanentment els seus controls interns.

No obstant això, no n’hi ha prou amb aquestes mesures, perquè és necessari verificar periòdicament que tant l’SGSI com els controls utilitzats estan funcionant correctament i compleixen amb les exigències de seguretat previstes. L’eina fonamental disponible per a dur a terme aquesta verificació és l’auditoria.

L’auditoria té com a punt de partida l’anàlisi dels riscos, per la qual cosa és un requisit previ que els assistents a aquest curs tinguin coneixements generals de l’AGR.

Temari

 • La primera sessió té com a objectiu general donar a conèixer el procés general d’auditoria dels sistemes de gestió seguint els estàndards d’ISO i en particular l’auditoria de certificació d’un SGSI segons l’estàndard ISO 27001
 • La segona sessió té com a objectiu mostrar els controls generals de seguretat més utilitzats per les organitzacions que tenen implantat o desitgen millorar l’esquema de control intern.

Duració: 4 hores
Formació: in company / presencial

03

Anàlisi i gestió de riscos de sistemes d’informació

L’anàlisi de riscos no exigeix una formació específica dins de les tecnologies de la informació. No obstant això, per a dur-ho a terme és necessari conèixer amb profunditat la problemàtica dels aspectes o àrees que analitzarem i la qualitat del resultat de l’anàlisi dependrà sobretot de l’experiència, coneixements, tècniques utilitzades i capacitat analítica de les persones que facin el treball.

A més dels aspectes tècnics d’infraestructura, bases de dades, comunicacions i altres, cal no oblidar que és bàsic el coneixement dels aspectes organitzatius o de gestió, ja que moltes vegades és en aquests on es presenten les vulnerabilitats més importants.

Les tècniques o metodologies que s’apliquin per a la gestió de riscos s’han de basar en el coneixement d’aquestes, en fonaments tècnics i la gestió de les tecnologies de la informació. També cal destacar que l’anàlisi de riscos és un treball, que per la seva pròpia naturalesa, és imprescindible desenvolupar en equip.

El curs no està enfocat a ensenyar una metodologia concreta i completa per a l’anàlisi de riscos sinó que el seu principal objectiu és transmetre la necessitat de que és necessari gestionar els riscos i que aquesta gestió s’ha de realitzar d’una manera sistemàtica i contínua, que permeti aconseguir una situació acceptable, quant a risc final, per als objectius de l’empresa.

Temari

 • Definicions i conceptes relacionats amb una visió global de l’AGR i els passos per a l’anàlisi de riscos
 • Necessitat d’implantar una estructura de control en les organitzacions
 • Mesura i avaluació del risc: magnitud i qualitat de la gestió del risc
 • Metodologia de l’AGR i el document d’anàlisi de riscos
 • Els riscos en el comerç electrònic i altres supòsits pràctics
 • Introducció de la metodologia Magerit

Duració: 12 hores
Formació: in company / presencial

04

Blockchain

Tot i que els sistemes d’anotacions en compte inspirats en la comptabilitat de partida doble han donat resposta a la desmaterialització de títols valor des de fa bastants anys, recentment l’ús de tecnologies de tipus blockchain ha suposat un revulsiu per la possibilitat que els mecanismes de preservació de la informació d’endossos es pugui gestionar directament pels usuaris dels sistemes sense requerir un repositori central.

El coneixement de les tècniques utilitzades i el seu possible ús en diferents contextos permetrà explorar noves solucions per a resoldre els reptes de la digitalització de la Internet del valor.

Temari

 • Aspectes tècnics
 • Aspectes socials i econòmics
 • Possibles usos de blockchains

Duració: 3 / 6 hores
Formació: in company / presencial

05

Signatura electrònica

L’autenticitat dels documents electrònics es vincula a dues tècniques: la signatura electrònica i els mecanismes de custòdia. En ambdues compleix un paper rellevant la criptografia, i en particular la criptografia de clau pública. L’ús de la signatura electrònica s’ha generalitzat, principalment pel desenvolupament de la eAdministració i més recentment per la homogeneïtzació reguladora a Europa. Uns certs coneixements dels aspectes tècnics i legals de la signatura electrònica són necessaris perquè es produeixi de forma adequada la prestació del consentiment.

Temari

 • Documents electrònics i la seva autenticitat
 • Codis Segurs de Verificació
 • Autenticació
 • Criptografia de clau pública
 • Conceptes bàsics de Signatura electrònica
 • Tipus de signatures avançades (CAdES, XAdES, PAdES)
 • Expedició de certificats. Prestadors de Serveis Electrònics de Confiança
 • Tipus de certificats. DNI electrònic
 • Normativa europea i espanyola en relació amb els certificats
 • Estàndards relatius a la signatura electrònica i serveis de confiança
 • Resolució de dubtes

Duració: 3 / 5 hores
Formació: in company / presencial / online

06

Factura electrònica

La Factura Electrònica s’ha instaurat com un model de factura eficient i segura que cada vegada té una major acceptació i que és d’ús obligatori des del 15 de gener de 2015 per a les empreses que facturen a les administracions públiques i per a les d’especial rellevància econòmica. La temàtica és d’interès per a ajuntaments, diputacions i altres organismes públics, així com per a les seves empreses proveïdores de productes i serveis.

Temari

 • Aspectes tècnics
 • Aspectes legals i fiscals

Duració: 6 hores
Formació: in company / presencial

07

Mitjans de pagament

Les targetes, els caixers, els terminals punt de venda, els mòbils,… són instruments essencials de la nostra operativa financera que es poden utilitzar millor si s’entén el seu funcionament. Aquest seminari recorre des dels conceptes més bàsics fins als més avançats, fins i tot els que poden ser mitjans de pagament del futur.

Duració: 6 hores
Formació: in company / presencial

08

Novetats en eAdministració des de la Llei 39/2015 i reglament UE 910/204 (EIDAS)

La Llei 11/2007 va suposar un gran impuls al desenvolupament de l’Administració Electrònica a Espanya i va donar lloc a l’Esquema Nacional de Seguretat i al d’Interoperabilitat. Encara que el grau d’adopció dels seus preceptes ha estat irregular, especialment en el context de les administracions locals, en 2015 es va considerar que havia arribat el moment de fusionar-los amb els de la Llei 30/1992 per a donar lloc a una normativa del sector públic unificada en la qual la gestió digital sigui la norma i l’ús del paper l’excepció.

Curiosament, la divisió de la normativa en dues lleis, una per a regular les relacions dels ciutadans amb l’Administració (Llei 39/2015) i una altra per a determinar les regles d’interacció entre les administracions (Llei 40/2015), té paral·lelismes amb la parella formada per la Llei de 20 de juliol de 1957 sobre règim jurídic de l’Administració de l’Estat i la Llei de 17 de juliol de 1958 sobre Procediment Administratiu.

Aquestes lleis, en el marc del reglament UE 910/2014, plantegen nous reptes per a la seva adopció, donada l’especial brevetat dels terminis que determinen i el context de dificultats econòmiques dels últims anys.

Duració: 6 hores
Formació: in company / presencial

09

Nova Llei de contractes del sector públic

L’àmbit de la contractació pública és un sector molt important a Espanya, on representa al voltant del 20% del PIB. L’última modificació normativa es va produir el 9 de novembre de 2017, amb la publicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Des de Procesia considerem de gran importància per a qualsevol organització conèixer en profunditat el nou marc normatiu.

Temari

 • Introducció a la contractació pública
 • Òrgans de contractació
 • Tipus d’expedients i documents integrants dels expedients de contractació
 • Procediments d’adjudicació dels contractes (procediment obert, restringit, amb negociació, associació per a la innovació)
 • Racionalització tècnica de la contractació
 • Efectes dels contractes
 • Novetats de la nova Llei

Durada: 6 hores
Formació: in company / presencial

10

Conscienciació i cultura de la privacitat sobre RGPG

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) reemplaça la Directiva de Protecció de Dades 95/46 /CE i és exigible des del 25 de maig de 2018. L’RGPD és directament aplicable en tots els estats integrats a la UE i ha comportat un major grau d’harmonització de la protecció de dades en totes les nacions europees.

Tot i que moltes empreses ja han adoptat processos i procediments de privacitat coherents amb la Directiva, (o la LOPD i el RDLOD en el cas d’Espanya), l’RGPD conté una sèrie de noves proteccions per als ciutadans de la UE i inclou multes i sancions molt significatives per als responsables i encarregats del tractament que no el compleixin.

Amb noves obligacions en matèria de consentiment, pseudonimització, notificació d’incompliment, transferències de dades a països que no formen part de la UE i nomenament de delegats de protecció de dades, per citar algunes, l’RGPD requereix que les empreses i administracions públiques que gestionen les dades dels ciutadans de la UE realitzin importants actuacions.

Temari

 • Ciberseguretat de les dades i notificació d’incompliment
 • El requisit obligatori de l’oficial de protecció de dades
 • Consentiment
 • Transferències internacionals de dades
 • Perfilat
 • Nous drets d’esborrat i portabilitat de dades
 • Gestió de proveïdors
 • Pseudonimització
 • Codis de conducta i certificacions
 • Conseqüències de les infraccions de l’RGPD

Durada: 6 hores
Formació: in company / presencial