Procesia
Serveis_Compliance

Gestió de compliment normatiu en una organització

El risc d’incompliment normatiu en una organització augmenta a causa de l’ampli i complex entorn regulador. Per això Procesia subratlla la importància de monitorar els riscos operatius i financers individualment a través d’un sistema de gestió compliance. Una eina que:

  • implementa un canal de denúncies sobre comportaments poc ètics o delictius, de la qual s’obté informació valuosa per a ajustar processos i millorar la gestió.
  • enforteix vincles entre empreses i socis, i facilita el tràfic mercantil complint amb la due diligence.
  • va més enllà del mer compliment de la norma i sotmet a l’organització a regulacions internes (codis de conducta, procediments antisuborn, polítiques corporatives,…) que garanteixen la seva sostenibilitat i eviten corrupcions o abusos de poder.
  • suposa un valor afegit en licitacions, ja que, a futur, la falta de certificació compliance pot arribar a ser motiu de desqualificació en concursos públics/privats.
  • atreu talent, ja que la societat demana codis ètics i responsabilitat, i els professionals ho exigeixen a l’hora de triar on començar les seves carreres.