Procesia
Serveis_Ciberseguretat

Protecció d'identitats, informació, processos y actius

L’àrea de ciberseguretat és un dels nuclis principals de l’oferta en seguretat de Procesia, des d’on s’articula la innovació en camps relacionats amb la protecció d’identitats, informació, processos i actius de tecnologia de la informació. La ciberseguretat aporta confiança als clients en les seves activitats actuals i futures de negoci, en un entorn dinàmic de transformació digital, que ofereix múltiples oportunitats però també amenaces i atacs a través de tècniques i eines cada vegada més sofisticades i en permanent evolució. Per això és fonamental comptar amb equips especialitzats, capacitat de resposta àgil i habilitats necessàries per a obtenir sinergies de treball amb els equips de cada client.

Serveis de suport a la creació de l’oficina de seguretat

 • desenvolupament normatiu
 • compliment normatiu
 • auditoria
 • millora contínua
 • gestió del programa

Serveis de suport al compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat per a empreses i entitats públiques

 • planificació del compliment de l’ENS d’empreses i entitats públiques
 • adequació a l’ENS d’empreses i entitats públiques
 • formació i conscienciació
 • adaptació a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal

Altres serveis

 • anàlisi de vulnerabilitats
 • test d’intrusió
 • web hacking
 • revisió wifi
 • monitoratge continu
 • data loss prevention